Nem tizenkettő: sok milliárd

Az asztrológiával kapcsolatos leggyakoribb félreértés szerint az asztrológia nem állít egyebet, mint hogy tizenkét személyiségtípus létezik, vagyis végső soron „tizenkétfélék” vagyunk. Ennek természetesen az az oka, hogy valódi ismeretek hiányában az asztrológiát legtöbben a tizenkét állatövi jeggyel és az ezekhez kapcsolódó karakterleírásokkal azonosítják. A „csillagjegyét” mindenki ismeri, vagyis meg tudja nevezni azt a jegyet az állatövön, amelyben a Nap születése napján állt. Mivel a Nap átlagosan harminc nap alatt halad át egy jegyen, így az adott időszakban születettek mindannyian azonos jegyűek, például az augusztus 23. és szeptember 22. között születettek mindannyian Szűzek, ennek alapján tehát „ugyanolyanok”. Ezt a rendkívül durva egyszerűsítést táplálják a bulvárlapok asztrológiai rovatai, ahol egy-egy adott napra vagy hétre vonatkozó tömör életvezetési tanácsok és előrejelzések olvashatók a „Szűzek” „Kosok”, „Bikák” számára.

A dolog ennél sokkal összetettebb. Természetesen igaz, hogy az asztrológia egyrészt egyfajta személyiségtipológia, és egyes az állatövi jegyekhez kapcsolódó tulajdonságokról valóban megdöbbentően pontos, hosszasan kifejthető leírás adható. Egy sor színvonalas asztrológiai kézikönyv létezik, amelyekben az érdeklődő mindezt megtalálja. A születési horoszkóp napjának jegy- (valamint ház- és fényszög-) helyzete személyiségünk legfontosabb – vagy egyik legfontosabb – építőeleme, amely az alapvető életerőt, életenergiát, a tudatot, tudatos elmét, a tudatos viszonyulást, az egót, tágabb értelemben pedig az „életcélt”, „életirányt”, valamire való „elhivatottságunkat” írja le. A Nap a Jin-Jang polaritás maszkulin fele: a tudat (szemben a tudattalannal), az aktív (szemben a passzívval), a fény (szemben az árnyékkal), az akció (szemben a reakcióval), a jövő (szemben a múlttal), a valamire való szándékos törekvésünk (szemben a múltunkból hozott automatizmusainkkal), az apa és a férfi (szemben az anyával és a nővel). Asztrológiai értelemben a Nap természetünk meghatározó tényezője, de nem mindenki ábrájában egyformán az, vagyis nem mindenkire illik egyformán a saját Nap-jegye. Némelyek szinte teljes mértékben „működtetik” a Nap jegyük által leírt tulajdonságokat („tipikus Bak”), míg mások pszichológiai összképében a Nap jegyének tulajdonságai sokkal kevésbé hangsúlyosak, akár szinte láthatatlanok. Ennek az az oka, hogy a születési horoszkóp – amiképpen maga az emberi személyiség, amelyet ábrázol – rendkívül bonyolult és összetett rendszer, amely számtalan fontos tényezőből áll össze. A Naphoz hasonlóan fontos személyiségalkotó elem az Aszcendens, a Hold jegye, azok a jegyek, amelyekben esetleg több bolygó 1 helyezkedik el, de lényünk látványos és meghatározó tényezője minden az 1. házban, vagy a tengelyek mentén álló bolygó is. Végső soron minden számít: a tíz égitest helyzete (az egyszerűség kedvéért az égitesteket tekinthetjük „pszichológiai ösztönöknek”, késztetéseknek, „drive”-oknak), a tizenkét ház (tizenkét életterület), a bolygók ezen házakban való elhelyezkedése, a bolygók közötti lévő kapcsolatok (fényszögek), a két fő tengely (AC-DC, IC-MC stb.). A születési horoszkóp egy a születés pillanatában és helyén készített felvétel tíz eltérő sebeséggel mozgó égitest hozzánk és egymáshoz viszonyított pillanatnyi helyzetéről. A dolgot tovább árnyalja, hogy nem csupán a tíz égitest mozog szüntelenül és ad így ki végtelen számú variációt, hanem a Föld saját tengely körüli forgásának következtében az ábra „kezdőpontja”, az Aszcendens (az egyik legfontosabb karakterjegyünk) is két óránként jegyet vált, és egy nap alatt teljesen körbejár az állatövön. Ebből az következik, hogy egy születési horoszkóp bolygói még az ugyanazon a napon született emberek ábráiban is más-más házakba esnek, ami alapjaiban módosítja az adott személy pszichológiáját.

Amikor asztrológiáról gondolkodunk, akkor tehát mindenekelőtt a születési horoszkóp – és annak pszichés „hordozója”, az ember – végtelenül nagyfokú összetettségét és egyediségét kell szem előtt tartanunk. A születési ábra alapján mindenki ugyanazon univerzális elveknek és energiáknak (12 jegy, 10 bolygó, 12 ház, fényszögek) a teljesen sajátos, mindenki mástól különböző, egyszeri ötvözete. Az asztrológia tehát nemhogy tizenkét típusba sorolná az embereket, hanem éppen ellenkezőleg, az egyetlen olyan pszichológiai modell, amely a maga teljességében mutatja és maradéktalanul visszaigazolja a személyiség megismételhetetlen egyszeriségét.

Mindebből végül az is következik, hogy senki nem egyenlő a saját bolygó- és jegyállásairól szóló kézikönyvi leírások összegével, vagyis az asztrológiát könyvekből csakis egy bizonyos szintig lehet elsajátítani. A pszichológiai asztrológia tárgya az egyén pszichéjének egyszeri, élő és nagymértékben irracionális valósága, ezért az asztrológiai ábrafejtés egyszerre tudomány és művészet. Nemcsak könyvekből megszerezhető egzakt ismeret szükséges hozzá, hanem rengeteg gyakorlat, nüanszok iránti érzék, a kliens energiájára való nagyfokú ráhangoltság és vele folytatott figyelő, értő dialógus is.