A Hold asztrológiai jelentése

A Hold rendkívül összetett és gazdag asztrológiai szimbólum, amelynek lélektani jelentősége aligha túlbecsülhető. Mégis mintha épp a Hold volna az az asztrológiai égitest, amely jelentőségéhez képest gyakran csekély figyelemben részesül, és amelyen hajlamosak vagyunk egyszerűsítő, egyoldalú értelmezésekkel túllépni. A Hold kapcsolata az anyával, az otthonnal, a múlttal és a gyerekkori környezettel jól ismert, ugyanakkor az olyan sommás kijelentések mint például hogy „a Hold szimbolizálja az érzéseinket”, „a Hold a lélek női oldala”, „a Holdjukkal a férfiak nem azonosulnak” stb. távolról sem írják le a Hold pszichológiájának valódi gazdagságát. A születési képlet Holdja személyiségünk rendkívül fontos, óriási töltettel rendelkező tényezője, és távolról sem csupán az „anyát” vagy az egyén érzelmi természetét reprezentálja. „Érzelmes” vagy „nem-érzelmes” voltunkra, érzésvilágunk milyenségére egyébként is sokkal inkább az ábra általános elemhangsúlyai utalnak, mintsem a Hold állása önmagában, noha a Hold jegye ennek az összképnek nagyon fontos tényezője.

Valószínűleg nem véletlen, hogy kevesebb figyelmet fordítunk a születési ábra Holdjára. Gondoljunk arra, hogy a Hold a leggyorsabban mozgó égitest, amely naponta kb. 12 fokot tesz meg, vagyis 60 óránként (minden második vagy harmadik napon) jegyet vált. Így fordulhat elő, hogy még az ugyanazon a napon született emberek is lehetnek eltérő Hold jegyűek, és a születési időpont mindössze néhány órás eltérése pedig – ha jegyváltást nem is feltétlenül – de eltérő Hold fényszögeket mindenképpen eredményez. Mindez szimbolikusan arra utal, hogy a Hold a legindividuálisabb, „legsajátabb” planétánk, „csak a miénk”. Az óráról órára helyet, és napról napra alakot váltó Hold lényünk olyan individuális mélyrétegét csak ránk jellemző „alaprezgését” mutatja, amelynek rendszerint mi magunk is alig vagyunk tudatában. Éppen ez a tudattalanság a Hold egyik legfontosabb jellemzője, és valódi jelentősége is talán éppen ezért marad gyakran észrevétlen.

A következőkben szeretnék kitérni a Hold néhány kevésbé hangsúlyozott pszichológiai összefüggésére, de még azelőtt ide kívánkozik egy általános megjegyzés. Az egyes asztrológiai tényezők működéséről és karakterisztikájáról pontos és általánosan érvényes jellemzést adni azért nehéz, mert azok (például egy bolygó bizonyos jegyállása) soha sem izoláltan, hanem mindig az ábra egészében él és működik. Ezért ugyanaz a kombináció némelyeknél hangsúlyosan, „hangosan” nyilvánul meg, míg másoknál lehet szinte néma is. Mindez egy sor tényező függvénye. Másképp van jelen például egy Kos Hold egy olyan horoszkópban, ahol az 1. házban, és a Jupiterrel trigonban áll, máshogy mondjuk a 6. házban, feszült fényszögben a Szaturnusszal, és megint másképp ott, ahol rajta kívül nincs más bolygó a tűz elemhez tartozó jegyekben, hat másik bolygó és az Aszcendens viszont víz jegyekben áll. Minden születési ábra elemek, jegyek, házak és fényszögek egyszeri és megismételhetetlen ötvözete, amely pontosan mutatja az egyén egyszeriségét, megismételhetetlenségét és komplexitását. Ezt az elvet kell szem előtt tartanunk, amikor specifikus asztrológiai tényezőkről olvasunk, és ezekkel a fenntartásokkal kezeljük ezen írás példáit is. Ne feledjük, minden egyedi Hold-állás megítélésében szerepet játszik a Hold jegyén túl annak házhelyzete és fényszögkapcsolatai, valamint viszonya az ábra egészéhez.

Ösztönös igények, szükségletek. A Nap és a Hold alapvető polaritását megközelíthetjük oly módon, hogy míg a Nap nagymértékben a tudatos, szándékolt, akarati törekvésekről és világosan definiálható célokról szól, addig a Hold a mélyben meghúzódó, alapvető, esszenciális, de rendszerint tudattalan, artikulálatlan igényeinket és szükségleteinket írja le. A Nap leginkább a „mit akarok?”, a Hold pedig a „mit igénylek?” kérdésekre válaszol. A példa kedvéért képzeljünk el egy Kos Nappal és Mérleg Holddal született egyént (a Kos és a Mérleg oppozícióban lévő jegyek). A Kos Nap tudatosan és önmaga számára is jól megragadhatóan törekedhet az azonnali önérvényesítésre, „elsőségre”, új célok megvalósítására, küzdelemre és versengésre. A Kos Nap legtisztább megnyilvánulásában a magányos harcos jegye, aki céljai elérése érdekében nem retten vissza semmitől, önállóan – és gyakran megfontolatlanul – cselekszik, és kevéssé van tekintettel mások szempontjaira. Ha azonban e Kos Naphoz Mérleg Hold társul, akkor az egyén alapvető, önmaga számára sem tisztázott igényei, ösztönös szükségletei a személyközi kapcsolatok szélsőségektől és konfliktusoktól mentes harmóniájára, egyenlőségen és együttműködésen alapuló társas létre, szépségre, harmóniára, és egy laza, könnyed, kiegyensúlyozott életvitelre irányulnak. E két tényező alapján még nem tudhatjuk, hogy az ábra egészében pontosan hogyan nyilvánul meg mindez, de az biztos, hogy egy nem összeillő Nap–Hold kombináció a személyiség dinamikus belső feszültségéhez vezet, ahol a szándékos törekvések és a mély személyes igények bizonyos értelemben ütköznek egymással.

A fentiekből következik, hogy a Hold szorosan összefügg alapvető biztonsági és komfortigényeinkkel. Feltárja, hogy az ember milyen helyzetben, működésben, állapotban érzi „megfelelően”, „otthonosan”, biztonságban és kellemesen önmagát. Ilyenképpen a Hold közvetlenül kapcsolódik közérzetünkhöz, lelkiállapotunkhoz: ha Hold-igényeink nem elégülnek ki, rendszerint gátoltságot, kimerültséget, enerváltságot, frusztrációt tapasztalunk. Nézzünk néhány egyszerű példát. Rák Holddal az egyén a biztonság és beteljesültség, a „rendben lévőség” zsigeri komfortját akkor éli meg, ha életében jelen van a közelség, az ismerősség, a folyamatosság érzése, és ha intim kapcsolataiban kölcsönös egymásrautaltságot, törődést, ápolást, folyamatos együttlétet, érzelmi intimitást tapasztal. Ezzel szemben Vízöntő (vagy éppen az Uránusszal szoros fényszögkapcsolatban álló) Holddal egy ettől gyökeresen eltérő igényrendszer jelenik meg: itt a biztonság- és komfortérzethez éppen a saját (érzelmi, intellektuális, fizikai) tér, a különállóság és a függetlenség érzete nélkülözhetetlen. A Vízöntő Holdnak arra van szüksége, hogy időről időre hátralépjen, „leváljon”, kiszakadjon, mert a folyamatosan fenntartott közelséget fojtogatónak éli meg. Nem arról van szó, hogy képtelen a kapcsolódásra, de esetében a saját térre és szabadságra irányuló igény alapvető ösztönkésztetés, és ennek elnyomása ugyanúgy káros lelki következményekkel jár, mint a Rák Hold érzelmi közelségre irányuló igényeinek megtagadása.

Reakció, automatikus válaszadás, visszatükrözés. A Hold lényünk legmélyén megbúvó általános „alaprezgésünk” vagy „alaphangoltságunk”: velünk hozott automatizmusaink és berögzült mintáink tárhelye. Ebből adódik, hogy a Hold feltárja a környezeti hatásokra adott automatikus, ösztönös, többé-kevésbé tudattalan és kontrolállhatatlan reakcióinkat, vagyis azt a módot, ahogy a külvilágra reagálunk, és ahogyan azt tükrözzük. A Nap–Hold archetipikus ellentétpárnál maradva a Nap az aktív, cselekvő, kezdeményező, szándékolt (maszkulin), míg a Hold a passzív, re-aktív, befogadó, idomuló-alakuló-változó (feminin) princípiumot testesíti meg. Gondoljunk arra, hogy a Holdnak nincsen saját fénye és csupán azért látható, mert a Nap fényét tükrözi. Ez szimbolikusan arra utal, hogy a Hold tipikusan a külvilágra adott reakcióként nyilvánul meg. Néhány példa: a Szűz Hold a környezeti behatásokra elsősorban analitikus-rendszerező megközelítéssel, gyakorlatias alkalmazkodással, pragmatikus segítőkészséggel, kiegyensúlyozatlan állapotban pedig zsörtölődéssel, negatívizmussal, aggodalmakkal reagál. A Halak Hold automatikus reakcióit empátia, önzetlenség, passzivitás és némi félénkség jellemzi. A Bak Hold határozottsággal, felelősségvállalással, autoritással színezett önuralommal, olykor kontrollal vagy negativitással, míg a Nyilas Hold nyitottsággal, optimizmussal, idealizmussal, és ösztönös filozófiai vagy morális attitűddel reagál.

A Hold tükröző-reagáló funkciója magyarázza azt is, hogy a Holdunk (ház, illetve fényszögek szerinti) helyén rendszerint alakíthatóak és befogadóak vagyunk, illetve könnyen idomulunk a környezethez és szívjuk fel tudattalanul annak rezgéseit. (Ezt a „befogadókészséget” természetesen befolyásolja a Hold jegye.) Itt szinte szivacsként szívjuk magunkba és tároljuk az adott szféra benyomásait, alkalmazkodunk azokhoz, ráérzünk szükségleteire és kielégítjük elvárásait. Lássunk ismét néhány példát. (Hangsúlyozom, hogy ezek a példák csupán szemléltető jellegűek, és a gyakorlatban egy sor egyéb tényező módosíthat az összképen.) A 3. házban álló Hold rengeteg információt rögzít és dolgoz fel, rendkívül érzékenyen „fogja” és tárolja a gyermekkori, illetve a közvetlen környezet (testvérek, ismerősök, laza társasági viszonyok stb.) intellektuális és verbális behatásait, és nagyon jól idomul hozzájuk. A hetes házas Hold fokozottan érzékeny a partnerre, hajlamos idomulni annak alakító hatásaihoz és kimondatlan elvárásaihoz. A 10. házban álló Hold a szélesebb társadalmi környezet és szociális miliő, („az emberek”) hatásaira és elvárásaira fogékony. Innen a tízes házas Hold ismert kapcsolata a közkedveltséggel és a népszerűséggel, a nyilvánosságra való ráhangoltsággal, és ez a Hold-állás valóban gyakori a nyilvánosság előtt élők (politikusok, médiaszemélyiségek stb.) ábrájában. A tízes házas Hold gyakran ráérez az uralkodó „trendekre”, illetve arra, hogy a szélesebb rétegek mit akarnak hallani. A Hold háza ugyanakkor az az életterület is egyben, ahol a Hold természetének megfelelően ciklikus változás, növekedés és fogyatkozás, rendszeresen ismétlődő apály és dagály zajlik. A 2. házas Hold ilyenképpen rendszerint ciklikusan változó anyagi helyzetet is mutat.

A Hold csoporthelyzetekben. Howard Sasportas, az 1992-ben AIDS-ben elhunyt nagyszerű asztrológus egyik előadásában 1 rendkívül találó példával világítja meg a Holdnak ezt a fent leírt, az automatikus programozottsághoz, a szándékolatlan válaszreakciókhoz, a biztonsági igényeinkhez és sajátos „komfortzónánkhoz” kötődő funkcióját. Sasportas szerint érdemes eljátszani a gondolattal, hogy hogyan viselkedünk új, ismeretlen társasági, vagy csoporthelyzetekben, például egy születésnapi partin, ahol nem ismerjük a jelenlevőket. Egy ilyen helyzetben ugyanis a Holdunk aktiválódik, és automatikusan a biztonságot és komfortot jelentő ösztönös Hold-mintánkat kezdjük működtetni. Sasportas az érthetőség kedvéért minden Hold-állás ösztönös viselkedését egy rövid mottóval vagy tételmondattal illusztrálja. Természetesen a Hold vonatkozásában sosem megfontolt, szándékos cselekvésről van szó, hiszen a Hold mindenekelőtt az automatizmusainkról szól. Képzeljük el tehát, ahogy a különböző Hold-állású vendégek egymást méregetik e képzeletbeli parti kezdetén és lássunk kettőt Sasportas példái közül:2 A Kos Hold mottója e képzeletbeli partin, hogy »Indítsuk be a dolgot, energizáljuk a környezetet!« A Kos Hold gyakran türelmetlen és könnyen elunja magát, ezért ő elsősorban azt szeretné, hogy »pörögjön« a parti. Ő lesz az, aki elsőként beszélget ismeretlenekkel, elsőként kezd táncolni vagy valamilyen közös tevékenységet javasol. A Kos Hold bármit szívesebben csinál, minthogy tétlenül üljön, ezért akkor érzi jól magát, ha lökést adhat az eseményeknek, beindíthatja a dolgokat. Ezzel szemben a Rák Hold éppen hogy beleolvad a környezetébe és elvegyül. Hacsak nem érzi túlságosan fenyegetőnek a körülményeket, akkor ösztönösen idomulni akar. Ha például a jelenlévők jellemzően vallásosak, akkor ő is ezt a kvalitást fogja tükrözni, ha pedig mindenki nonkomformista, akkor úgy próbál meg a csoport részévé válni, hogy azt sugallja: ő is tesz a társadalmi normákra. Ami a törődés, gondoskodás, mások feletti anyáskodás tipikusan Rák jellegű tulajdonságait illeti, ezeket ilyen helyzetben szinten automatikusan működtetheti. Talán felajánlja, hogy kávét főz, vagy körbe kínálja az italt. A Rák Hold akkor érzi komfortosan és megfelelően magát, ha táplálhat másokat, és ha fogékony lehet mások igényeire. De van még egy fontos tulajdonsága: ha nagyon nem tetszik neki az adott környezet, vagy ha éppen a ciklikusan visszatérő, elzárkózó hangulatában van, akkor visszahúzódik, beül egy sarokba, vagy egyszerűen otthagyja az egészet. Ilyenkor egyszerűen csak vissza akar bújni a páncéljába, az otthonába, és mindabba, ami számára otthonos.

Feltöltődés, „hátország”. Mivel mindenekelőtt a Hold árulkodik biztonsági és komfortigényeinkről, ezért a Hold jegy- és házhelyzete, valamint fényszögkapcsolatai feltárják, hogy hol és milyen módon próbálunk a magunk számára kikapcsolódást és feltöltődést biztosítani, illetve hová „vonulunk vissza”. Egy Bika Holdú személy számára ilyen feltöltődést és nyugalmat nyújthatnak a megszokott, kényelmesen vagy lassan elvégzett, rutinszerű tevékenységek, a ráhangolódás a természet szépségeire és a természeti folyamatokra, az alapvető fizikai igények (étkezés, rekreáció, szex, pihenés) rendszeres és nyugodt tempójú kielégítése, a tárgyi környezet és a materiális bázis gyarapítása és ápolása. A Bika Holdat ezért rendszerint ingerültté és defenzívvé teszi, ha környezetében hirtelen és váratlan változás történik, például, ha a megszokott napirendje felborul, vagy ha sürgetik. A Nyilas Hold számára a változás, utazás, helyváltoztatás, távoli helyek, új ideák felfedezése, vagy valamiféle új perspektíva, célok, ideálok megjelenése jelentheti ezt a fajta „komfortbázist” és feltöltődést. A Mérleg Hold jellemzően az élet esztétikai-művészi szférájában, vagy a kellemes, laza, nyugodt és kiegyensúlyozott társasági kapcsolatok fenntartásában és ápolásában, a Kos Hold pedig új projektek beindításában, kezdeményezésben, versengésben, „pörgésben” vagy energikus fizikai tevékenységekben találhat kikapcsolódást és megnyugvást.

Anya, anyaság, otthon, törődés. A Hold a fentiek mellett egyben „személyjelölő” planéta is, az anya asztrológiai jelölője, illetve tágabb értelemben az élet archetipikus feminin oldalához (anyaság, anyaméh, gyerekszülés, otthon, korai gyermekkor) kapcsolódik. Az anya szerepével kapcsolatban mindenképpen érdemes kiemelni, hogy a születési horoszkóp Hold állása nem annyira a konkrét anyát, hanem inkább az anya „pszichológiai örökségét” és az anyai kötés jellegét mutatja. (Ám a teljes képet itt is mindig a jegy- és házállás, valamint a fényszögkapcsolatok együttese mutatja meg.) A valóságos anya – mint minden ember – összetett és komplex személyiség, akiből a születési ábra tulajdonosa saját születési horoszkópján keresztül csupán „felszív” vagy felerősít bizonyos kvalitásokat, tulajdonságokat, emlékeket, élményeket. Természetesen ezt az anyaképet az „objektív” körülmények és események többé-kevésbé mindig igazolják. Az asztrológia nagy csodája, hogy valóban a születési ábránknak megfelelő külső körülmények közé kerülünk. A Hold által leírt anyát mégis elsősorban egy belső képnek kell felfognunk, valamiféle „horognak” vagy „váznak”, ami köré aztán az anyával kapcsolatos élmények kikristályosodnak. Gondoljunk arra, hogy két testvér születési horoszkópjában a Hold állása teljesen különböző lehet, noha ugyanarról az anyáról tesznek egy pszichológiailag nagyon is valóságos állítást. Tehát bármi is történt „a valóságban”, az anyát mindig a saját Holdunk lencséjén keresztül látjuk. Szemléltessük ezt a következő példával. X születési ábrájában a Hold Mérlegben áll, a 3. házban, együttállásban az Uránusszal és a Merkúrral, és kvadrátban a Szaturnusszal. X gyermekkori emlékei alapján édesanyja egy rendkívül szép, kellemes, kedves, barátságos (Mérleg), széles ismeretségi körrel, fejlett verbalitással, élénk intellektuális érdeklődéssel (Merkur, 3. ház) rendelkező személy volt, akit ugyanakkor házassági és anyagi természetű problémái és állandó leterheltsége miatt egy jellegzetes szaturnuszi megtörtség és szomorúság lengett körül. A feszítő Hold–Szaturnusz fényszögekkel az anya túlterhelt, megtört, depresszióra hajlamos, a kora gyermekkori érzelmi környezet pedig komor, „sivár”, magányos lehet. Ezen kívül X. visszatérő gyermekkori emléke a félelem (Szaturnusz) az anyjával (Hold) kapcsolatos váratlan, hirtelen (Uránusz) negatív vagy tragikus eseményektől. X. bátyjának ábrájában ezzel szemben egy tízes házas Nyilas Hold–Mars együttállás van, kvadrátban a hetes házas Plútó–Uránusz együttállással. A fivér emlékeiben az anya pszichológiai öröksége idealista, optimista (Nyilas) ugyanakkor kezdeményező, vállalkozó, akaratos (Mars) személyt mutat, noha az anyához kapcsolódó szélsőséges krízishelyzet nála is hangsúlyosan megjelenik (Plutó–Uránusz együttállás kvadrátja a hetedik házból). Ha végül mindezek tükrében megvizsgáljuk az anya születési ábráját, azt látjuk, hogy a Napja Bika, együtt áll a Merkúrral, szextilben a Marssal, kvadrátban a 8. házas Plútóval, az Aszcendens Nyilas, a Hold pedig Oroszlán. Mindezek alapján az látszik, hogy az anya „valós” személyisége megfelelő „horog” volt mindkét testvér projekciójának. Az anya pszichológiai örökségében mindkettőjüknél közös az életesemények által egyértelműen igazolt veszélyeztettség (diszfunkcionális házasság), de az anya személyiségének alaptónusaként mindketten saját ábrájuk anyaképét érzékelték, vagyis az egyikük inkább a vénuszi és merkúri kvalitásokat, valamint a szaturnuszi fáradtságot és terheltséget, míg a másik a tüzes hangoltságot, az idealizmust, extrovertáltságot és határozottságot. Mindehhez hozzátehetjük még, hogy a testvérek a köztük lévő korkülönbségből kifolyólag egy bizonyos mértékben eltérő otthoni környezetbe, illetve „anyai lelkiállapotba” érkeztek. A lényeg tehát az, hogy bár a szülő azonos, a testvérek szülői viszonya és szülői képe a születési ábra pszichés lenyomatának megfelelően eltérő – akár gyökeresen eltérő – lehet.

A Hold helyzete azonban nemcsak arról árulkodik, hogy milyen anyát és anyai kötést érzékeltünk, hogy hogyan éltük át a valahová tartozás és a törődés érzését, illetve hogy milyen jellegű törődést és anyáskodást igénylünk, hanem arról is, hogy mi magunk milyen „anyák” vagyunk. Tehát hogy miképpen fejezzük ki a gondoskodás, törődés, ápolás gesztusait, magunk és mások iránt egyaránt. Elnagyoltan és kizárólag a Hold jegyére koncentrálva ismét lássunk néhány példát. Az Ikrek Hold az „anyáskodást”, a gondoskodást és a törődést jellemzően verbális interakcióval, kommunikációval, kíváncsisággal, ugyanakkor kevéssé érzelmesen, fizikálisan vagy demonstratívan jeleníti meg. Az Oroszlán Hold anyai működését a játékosság, a melegség, a nagyvonalúság, a büszkeség, és némi teatralitás árnyalja, a Kos Holdét pedig a gyengébbet mindenáron védelmező, harcias és gondoskodó, ugyanakkor némiképp türelmetlen és olykor talán nyers vagy kevéssé empatikus kvalitás színezi. A Skorpió Hold anyai viselkedését érzelmi intenzitás, az utód emocionális nüanszaira való rendkívüli ráhangolódás, lojalitás, empátia, „lélekbelátás”, gyógyító-nyugtató érzelmi figyelem, olykor paranoia vagy kontrollkényszer jellemezheti.

Énkép, én-érzés, önértékelés. Stephen Arroyo Asztrológia, karma és átalakulás 3 című könyvében nagyon találóan beszél arról, hogy a Hold szorosan kapcsolódik énképünkhöz, saját magunkkal kapcsolatos érzéseinkhez, önértékelésünkhöz, vagyis végső soron ahhoz, hogy hogyan látjuk magunkat és hogyan érezzük magunkat a bőrünkben. Mindez nagyon is érthető, ha arra gondolunk, hogy a Hold feltárja, milyen jellegű korai gyermekkori környezetet, anyai kötést és törődést érzékeltünk, és pontosan leírja harmónia-, biztonság-, és komfortigényeinket. A harmonikus, konstruktív Hold-fényszögekre (trigon, szextil) többé-kevésbé objektív énkép, viszonylagos kiegyensúlyozottság, reális önértékelés, önelfogadás, és az új impulzusokra való rugalmas reagálás jellemző. Ezzel szemben a feszítő vagy nehéz Hold-fényszögek (kvadrát, szembenállás, egyes együttállások) jellemzően hiányos, negatív vagy pontatlan énképről, önmagunkkal kapcsolatos kétségekről, illetve az önelfogadás hiányáról árulkodnak, és így negatívan befolyásolják azt, hogy hogyan prezentáljuk magunkat magabiztosan, stílusosan, és „helyi értékünknek megfelelően” a külvilág előtt. Természetesen nem minden feszítő Hold-fényszög utal komoly problémára. Amikor „harmonikus Hold-kontaktusokat” említek, nem csupán a fényszög típusára utalok. Ennél is fontosabb ugyanis, hogy a Holdon kívül melyik bolygó vesz részt az adott fényszögkapcsolatban. A Hold és a Jupiter kapcsolatai például – szinte függetlenül a fényszög típusától – jó kedélyre, önbizalomra, optimizmusra és ellazult önelfogadásra utalnak, híven a Jupiter mint „nagy jótevő” hagyományos értelmezéséhez. Az igazán kemény Hold-problémákat, a súlyos (és gyakran az anyához kötődő) gátakat és sérüléseket mindenekelőtt a Szaturnusz, illetve a Szaturnuszon túli, „külső”, „transzperszonális” bolygók (Uránusz, Neptunusz, Plútó) feszítő Hold-fényszögei jelentik. Mindez asztrológiai értelemben nagyon jól megvilágítja a személyes és személyesen túli (kollektív) szféra eltérő jellegét. A személyes bolygók egymással alkotott fényszögei (Nap, Hold, Vénusz, Mars, Merkúr) mindig értelmezhetők személyes tulajdonságokként, amelyek – még ha problematikusak is – viszonylag jól hozzáférhetőek, integrálhatóak és kezelhetőek. A külső bolygók ezzel szemben egy a tudatnál összehasonlíthatatlanul erősebb kollektív tudattalan szférát reprezentálnak, így az általuk jelölt problémák, neurózisok integrálása és a velük való konstruktív együttműködés rendkívül nehéz lehet. Számomra egyértelműnek látszik, hogy ha egy születési ábrában egy vagy több külső bolygó feszítő fényszögben áll egy vagy több személyes planétával (például a Nappal, Holddal, Vénusszal), akkor az adott személynek valamilyen értelemben nem hétköznapi kihívása és küzdelme van. Az ilyen embernek – nagyon leegyszerűsítve – nehézségei súlyosabbak, és az egó által kevésbé kontrollálhatók.

A fentiek alapján érthető, hogy énképünk és személyes komfortunk szempontjából mennyire problematikus lehet, ha a Hold, a lelki alaphangoltság, a gyermekkori környezet és az anyai kötés bolygója valamelyik külső planétával van feszítő viszonyban.

A Hold a kapcsolatokban. Mivel a Hold egy automatikus, többé-kevésbé tudattalan „alaprezgést”, alapvető hangoltságot és igényrendszert jelenít meg, így nagyon fontos kapcsolati összeillőségi tényező. Talán nem túlzás azt mondani, hogy e tekintetben a Hold a legfontosabb planéta. Természetesen a párkapcsolatok asztrológiai vizsgálata (a szinasztria és a felezőponti horoszkóp – composit chart – egyaránt) mindig egy összetett, komplex, soktényezős valóságot ír le – megfelelően az emberek közötti kapcsolatok végtelen sokszínűségének és bonyolultságának. Mindez azonban nem írja felül, hogy egy kapcsolatban a két fél Holdjai relatív harmóniájának óriási jelentősége van a nyugodt, konfliktusmentes együttélés szempontjából. Nagy valószínűséggel állítható, hogy az a szerelmespár, akik Holdjai feszítő, diszharmonikus fényszögkapcsolatban állnak egymással (vagy esetleg a partner egyéb planétáival) aligha számíthat harmóniára, kölcsönös megértésre, és egymás igényeinek automatikus, feszültségmentes kielégítésére. A két ábra közötti Hold-kapcsolatok olyan automatikus, zsigeri reakciókat generálnak, amelyek alapvetően meghatározzák, hogy hosszú távon kellemesen vagy feszülten, „táplálva” vagy „frusztrálva” érezzük-e magunkat a partnerrel. Diszharmonikus Hold-kapcsolatokkal azt érezzük, hogy legmélyebb komfortigényeinket, automatikus működésünket, rekreációs igényeinket a partner saját igényei, alaprezgése (Hold) vagy egyéb tulajdonságai (egyéb planéták) folyamatosan gátolják, akadályozzák, vagy nem hagyják kibontakozni. Sok párkapcsolat nagyon nehéz keresztfényszögeket is elbír, ha a Holdak legalább bizonyos mértékig támogatják egymást. Nem minden párnak van harmonikus Hold–Nap, Hold–Hold, Hold–Jupiter, vagy Hold–Vénusz keresztfényszöge, de annyi mindenképpen kívánatos, hogy a felek Holdjai legalább ne álljanak egymással feszítő kapcsolatban. Igazából már az is komoly nehézségről árulkodik, ha a két Hold inkompatibilis elemekben (levegő-víz, föld-tűz) áll. Ezeket az akadásokat a felek szinte fizikailag érzékelik, és ezek mindig akadályozzák a nyugodt, könnyed, erőfeszítésmentes életvitel kialakítását. Az ilyen kapcsolat általában nem táplál, nem nyugtat, és a mélyben mindig meghúzódik a kielégületlenség és a frusztráció érzése. Ha nem kezeljük tudatosan a problémát, és nem próbálunk meg kielégületlen, frusztrált Hold-igényeinknek valahol csatornát találni, akkor a gátolt Hold hosszú nehezen kezelhető, destruktív emocionális helyzeteket hoz létre. Ismét hangsúlyoznám, hogy nem a Holdak összeillősége vagy konfliktusa egy kapcsolat teljes valósága. Eltérő vagy konfliktusos Hold-hangoltsággal egy kapcsolat még nagyon fontos, meghatározó és érvényes lehet. A Holdak inkompatibilitása azonban mindenképpen elnyomhatatlan ellenreakciókat, frusztrációt és „lelki alultápláltságot” okoz.

A Hold pszichológiai jelentőségének és szerepének minél jobb megértése közérzetünk, lelki egészségünk és önismeretünk szempontjából is döntő fontosságú. Jól tesszük tehát, ha megpróbáljuk megérteni sajátos Hold-problémáinkat, illetve elismerjük és gondozzuk egyéni Hold-igényeinket. Ezáltal lehetőségünk nyílik önmagunk „ápolására” és betekintést nyerhetünk lényünk számunkra is szinte észrevétlen, ugyanakkor állandóan jelen lévő, meghaladhatatlan dimenziójába.